moins plus

Rayures legeres porte avd

Rayures legeres porte avd

Debosselage + rayures legeres porte ard

Debosselage + rayures legeres porte ard

Trace de fiente + rayure capot

Trace de fiente + rayure capot

Rayure pc arriere

Rayure pc arriere

Rayures legeres porte avd

Debosselage + rayures legeres porte ard

Trace de fiente + rayure capot

Rayure pc arriere

DÉFAUTS
01 Rayures legeres porte avd
02 Debosselage + rayures legeres porte ard
03 Trace de fiente + rayure capot
04 Rayure pc arriere
QUALITÉS
moins plus
/ 0
moins plus
/ 4