moins plus

Feux xenon

Feux xenon

Bouclier av eclats de peinture

Bouclier av eclats de peinture

Porte arg eclats sur arrete

Porte arg eclats sur arrete

Bouclier ar eclats partie peinte

Bouclier ar eclats partie peinte

Bouclier ar rayures partie non peinte

Bouclier ar rayures partie non peinte

Radars recul

Radars recul

Camera recul

Camera recul

Jantes alliage

Jantes alliage

Feux xenon

Bouclier av eclats de peinture

Porte arg eclats sur arrete

Bouclier ar eclats partie peinte

Bouclier ar rayures partie non peinte

Radars recul

Camera recul

Jantes alliage

DÉFAUTS
02 Bouclier av eclats de peinture
03 Porte arg eclats sur arrete
04 Bouclier ar eclats partie peinte
05 Bouclier ar rayures partie non peinte
QUALITÉS
01 Feux xenon
06 Radars recul
07 Camera recul
08 Jantes alliage
moins plus
/ 4
moins plus
/ 4